خآنهايميلپروفايلدوستآنطرآحپست هآآرشيو
♥پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳ ♥
♥دل تـکانی..♥
بهـآر با عطر ِ یاس ـهای خسته ُ شکسته می آید...

باید که بتکان َـمت تار ُ پودت را

از تمـامـ ِ دلبستگی ـها ُ آلودگی ـهای نا خواسته

که کدر کرده اند مشکی ات رآ

باید دوباره از سر بگیرم عهد ـهای شکسته ام را..

باید دوباره هم قسمـ بشومـ با "مـآدر"...

بهـآر طعمـ ِ یتیمی دآرد امسـآل..

10:48 ♥م.م♥
♥شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳ ♥
♥سُرسُره ...♥
چـ ه لذتی دآرد

که  چـآدر مشکی ات 

سُرسُره ای بشود برآی دانه ـهای برف..

 

 

12:55 ♥م.م♥
♥یکشنبه هفتم دی ۱۳۹۳ ♥
♥ذره بین..!♥

چشم ـهآے این دوره ُ زمانه ذره بین شده اند به روے ِمن ُ تــو ؛ 

آنقدر دقیق ُ ریزبین شده اند 

کهـ کافیست فقط یک ایراد از رفتار ُ گفتار ُ عملکردمان ببینند ..

رُسوایمان مے کنند ُ خودشان را تبرئه..  

 

+باید خیلے بیشتر مواظب ِ خودمـان باشیم؛مبادا انگشتے به سمت ـمان بچرخد که ببین؛ همه ـشان همین طوری اند.. 

 

12:24 ♥م.م♥
♥دوشنبه پنجم آبان ۱۳۹۳ ♥
♥دلدادگی..♥
 

هلال ِ مـآه ِ حسین ع

خون بدرخش ُ ناله سر بده

که مـآ مشکی به سر انداخته ایمـ ُ علم ـت شده ایم..

 

چـآدر مشکی ـهایتان مملو از اشـک ُ وجودتتـآن سر تا پـآ حسینی ُ عاشورایی..

11:22 ♥م.م♥
♥سه شنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۳ ♥
♥شبیخون..!♥
آخر یک آدمـ تا چه حد می تواند مقاومـ باشد در مقابل این همه حمله ُ تهاجمـ و دمـ برنیاورد..؟

آخر تا به کی می توان مورد هجومـ افکـآر ِ پوسیده قرار گرفت ُ بازیچه ی دست ِ غیر شد..؟

تا کی می توان حق انتخاب نداشت ُ به هرچه که مُد میکنند ُ ساخته ی افکـآرشان هست چَشمـ گفت..؟

تا به کی اجازه می دهیمـ که خواسته شان را بر ما ُ زندگی ـمان تحمیل کنند؟

تا به کی می دانیمـ که راه ـِمآن اشتبـآه است ُ باز می رویمـ ؟

 

+همه ی عالَمـ یقین پیدا کرده اند به درستی احکـآم ُ عقاید مـآ ُ همه ـجای دنیـآ اصول ِ ما پا برجاست،هرچند به نامـ ِ غیر ِ اسلامـ؛ولی حُکمـ میکند ُ قانون شده اند ُ همه موظفند به عمل، از پوشش گرفته تا اخلاق ُ خوردُ خوراکـ ُ پزشکی..ولی مای ساده لوح ِ مسلمان فرهنگ باخته ایمـ ُ شده ایم عروسک ِ دست ِ دشمن که هر طرف کوکمان کند،حتی یقین همـ داشته باشیمـ آن راه به سقوط می رود همانجا می رویمـ به آنکه حتی لحظه ای فکر کنیمـ..

+ـما همیشه زندگی می کنیمـ ُ بعد فـکر! و این فکر مـآ نیست که زندگی ـمان را می سازد بلکه زندگی فکر ما ـرا می سازد  ..

+ شبیخون فرهنگی : یعنی تهاجمی که شما اصلا متوجه آن نباشید و به یکباره در غفلت کامل و به شکلی ناجوانمردانه توسط دشمن مورد هجوم قرار گیرد . در این مرحله ممکن است قتل عام فرهنگی رخ دهد .

9:4 ♥م.م♥
♥دوشنبه بیستم مرداد ۱۳۹۳ ♥
♥چ ـر آ ن ـه ؟♥
 

حتمـآ که خودمـان رآ قبول ندآریمـ

که قایمـ شده ایمـ پشتِ این همه رنـگ به رنـگ ؛

که خود ِ واقعی ـِمـآن نـبـآشیمـ..

یا نه مے خواهیمـ زیـبآتر تر شویمـ..؟؟

آخر بگــو برای که...؟

 

+ "او" که باید بخـواهدَت همـآنطور که نقش ـَت زده مے ـخـوآهـدت؛غیرِ او را چه به ـخواستن؟؟

 

+این همه گُفتیمـ ُ گفتنـد کهـ چرا حجـآب؟ ُ نشـد...؛

 مے شود اینبـآر شُمـآ بگویے  که چرآ نه..؟چرا نمے خوآه ـَندَش/اے َش..؟

19:2 ♥م.م♥
♥چهارشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۳ ♥
♥آذین..!♥
بــآنو..

مــآ این همه راه رآ از پیشِ خدا

برای آذین بندی ُ رنگی رنگی کردن شهر ُ خیابان ـهآ آمده ایمـ....؟؟

 

+به چه بهـآیی...؟دنیا را می آراییمـ با جسمـ ُ تن ـمان ؛به بهـآی ِ سقوط از آغوش ِ خدا..؟

+تنی که به دستان ِ خدا قلمـ خورده به چهـ بهایی در اختیار ِ نگـآه ـهای غیـر گزارده می شود..؟ لذت بردن غیر یا آوارگی ِ من...؟

+کـآش کهـ هرگز پر نکشیده بودیمـ از آغوشش ُ دنیـآیی نشده بودیمـ..

8:38 ♥م.م♥
♥دوشنبه دوم تیر ۱۳۹۳ ♥
♥التماس ِ ن ِـگ ـا ه .. !♥
 

کـآرمـ بهـ جـآیی رسیده بــآشد ؛

کهـ خود رآ بیـآرایمـ برای غیر ُ بازیچه ـی نگـآه ـهای غیـر بـآشمـ...؟

آواره شومـ میـآن چشمـ ـهای شومـ ُ پرتـآب شومـ از این چشمــ به چشمـی دیگـر و از آن همـ به دیگری...؟

اندآزه اصلی× کلیـک×

+آن همـ فقط از روی بی کـآری ُ برای سر گرمی ُ دلخوش کردن خودمـ ..؟

+یا برای افزایش اعتمـآد به نفسمـ که گمـ شده در نگـآه ُلبخند دیگران ..؛نه رضایت ِخدایمـ..؟

+یا همین که دلم پاک باشد کفایت می کند..؟

الهی الامـآن..

20:43 ♥م.م♥
by : قـالـبْ‌ هـ ـاے مثبتـــــ